Logowanie

Wpisz dane

Jeśli przy zalogowaniu lub przy odzyskiwaniu hasła występują jakieś problemy proszę o zgłoszenie przez adres email: dzialki.staszic@gmail.com

Godziny otwarcia biura:

 

Poniedziałek

od 15:00 do 18:00 

Środa

od 17:00 do 18:30 

(tylko aplikacja wjazdu)

Czwartek

od 15:00 do 18:00 

Ogłoszenia

Godziny otwarcia biura:

 

Poniedziałek - od 15:00  do 18:00

 

Środa - od 16:30  do 18:00

(tylko sprawy pozwolenia na wjazd i aplikacji)

od 28.06.2023 r. do 14.07.2023 r.

nieczynne z powodu urlopu wypoczynkowego

 

Czwartek - od 15:00  do 18:00

  

kontakt telefoniczny:  506 522 613

( w godzinach urzędowania od 15:00 - 18:00)

 

kontakt mailowy:  rodstanislawstaszic@wp.pl   lub    dzialki.staszic@gmail.com

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Dąbrowa Górnicza 26.06.2023r.

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

Renowacja Zbiorników Wodnych w ROD im. Stanisława Staszica przy ulicy 11 Listopada 6a w Dąbrowie Górniczej.

 

Zakres robót obejmuje prace przy renowacji 3 zbiorników wodnych:

 

- Ogrodzenia z siatki – rozebranie

- Odwodnienie powierzchniowe wykopu - pompowanie wody z wykopu

- Rurociągi stalowe kołnierzowe tymczasowe- śr. 80-125 mm

- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 1.20 m3 na

  odkład w gruncie kat.I-II Podłoże mokre wymagające użycia materaców. Grunt oblepiający naczynie robocze

- Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III

  uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi

- Koszty utylizacji

- Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami w gruncie kat. III - Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.III przy robotach wodno-melioracyjnych

- Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm

- Ogrodzenia z siatki na słupkach żelbetowych prefabrykowanych osadzonych w gruncie - budowa

 

 

Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp.

Nazwa kryterium

 

Waga

1.

Cena brutto oferty

60%

2.

Długość okresu realizacji zamówienia

25%

3.

Długość okresu gwarancji

15%

 

 

Łączna liczba wag punktowych lub procentowych

100%

 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium

 

1. Cena brutto oferty:

Znaczenie procentowe kryterium: 60 %

Max. ilość punktów: 60 pkt

Zasady punktacji: Cp=(Cn/Co)x100x0,6

Cp – punkty za cenę netto danej ofert,

Cn – cena netto z najniższej ofert,

Co – cena netto z oferty dla której liczymy punkty.

Liczymy iloraz: ceny netto najniższej oferty do badanej oferty, następnie wynik mnożymy x 100, wynik iloczynu

mnożymy x waga (0,60).

 

2. Długość okresu realizacji zamówienia:

Znaczenie procentowe kryterium: 25 %

Max. ilość punków: 25 pkt

Zasady punktacji: Zp=(Zn/Zo)x100x0,25

Zp – punkty za okres realizacji zamówienia danej ofert,

Zn – najkrótszy okres realizacji zamówienia z ofert,

Zo – okres realizacji zamówienia z oferty dla której liczymy punkty.

Liczymy iloraz: najkrótszego okresu realizacji zamówienia do badanej oferty, następnie wynik mnożymy x 100,

wynik iloczynu mnożymy x waga (0,25).

 

3. Długość okresu gwarancji:

Znaczenie procentowe kryterium: 15%

Zasady punktacji: Max. ilość punków: 15 pkt

Zasady punktacji: Gp=(Go/Gn)x100x0,15

Gp – punkty za długość okresu gwarancji danej ofert,

Go – okres gwarancji z oferty dla której liczymy punkty,

Gn – najdłuższy okres gwarancji z ofert.

Liczymy iloraz okresu gwarancji z danej oferty do okresu gwarancji z najkorzystniejszej pod tym względem

oferty, następnie wynik mnożymy x 100, wynik iloczynu mnożymy x waga (0,15)

Punkty uzyskane za poszczególne kryteria podlegają sumowaniu. Maksymalna liczba punktów możliwych do

uzyskania: 100. Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający wybiera ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, która stanowi sumę punktów uzyskanych

w kryteriach cena netto, długość realizacji zamówienia oraz długość okresu gwarancji.

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwóch lub więcej oferentów wyżej w rankingu będzie

ten, który wskaże niższą cenę, następnie ten, który wskaże krótszy czas realizacji zamówienia, a następnie ten

który wskaże dłuższy okres gwarancji.

 

Termin składania ofert

Termin na złożenie oferty upływa w dniu 12.07.2023r.

Zakres wykluczenia

Zamówienie nie zostanie udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez:

 1. Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
 2. Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
 3. Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Potencjalny wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

 

Informacja w jakich przypadkach oferta zostanie odrzucona

1. Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

3. Oferta została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z beneficjentem.

4. Oferta została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

 

Przewidywane, możliwe zmiany zamówienia w trakcie jego realizacji

Terminu wykonania prac

 

 

 

 

Tryb składnia ofert

 

Ofertę należy złożyć w formie papierowej na adres wskazany poniżej.

 

 

 

Ofertę należy złożyć adres:

Rodzinny Ogród Działkowy im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej

Ul. 11 Listopada 6a

41-300 Dąbrowa Górnicza

 

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 • dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),
 • opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia,
 • informacje odnoszące się do kryteriów oceny ofert,
 • wartość oferty netto/brutto,
 • pozostałe elementy odpowiadające wymaganiom określonym przez zamawiającego
  w zapytaniu ofertowym.

 

 

 

 

czytelny podpis zamawiającego/osoby upoważnionej

 

Opłaty w ogrodzie na 2024 rok:

 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
składka członkowska         6,00 zł
opłata na rzecz ogrodu         0,84 zł
wywóz odpadów     338,04 zł
opłata wodna       72,88 zł
opłata energetyczna       50,94 zł
partycypacja na zadanie inwestycyjne

      22,62 zł

stawka za 1 m3 wody

    ----- zł

stawka za 1 kWh prądu     ----- zł

 

 

Dąbrowa Górnicza 11.04.2023 r.

 

INFORMACJA

 

Zarząd ROD informuje, że instalacja aplikacji umożliwiającej otwarcie bramy głównej dla osób upoważnionych będzie prowadzony w każdą środę w godz. 16 30 – 18 00 .

   Kontakt telefoniczny: 662 093 320 - w godzinach urzędowania.

 

Zarząd ROD Rodzinny Ogród Działkowy im. Stanisława Staszica

w Dąbrowie Górniczej  

zaprasza na

Walne zebranie sprawozdawcze

 

ZAWIADOMIENIE  

 Zarząd ROD im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej       

zaprasza na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

(KONFERENCJĘ DELEGATÓW)*

Które odbędzie się w dniu  29.04.2023 r. 

W budynku Domu Działkowca przy ulicy 11 Listopada 6a  

41-300 Dąbrowa Górnicza

 

Początek obrad:

                             W I terminie godz.           14:00

                             W II terminie godz.         14:30 **

* Niewłaściwe skreślić

** Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

^ Przepis dotyczący II terminu nie ma zastosowania do konferencji delegatów.

^ Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

^ Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzony przy podpisywaniu listy obecności.

 

     Proponowany Porządek Obrad

Walnego Zebrania Sprawozdawczego w ROD

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
 3. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2022 r. (merytoryczne i finansowe).
 7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2022 r.
 9. Ocena działalności Zarządu ROD za 2022 r. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
 10. (dot. p. 6, 8, 9, 10)
 11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
 • Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2022 r.
 • Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.
 • Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2022 r.
 1. Projekt planu pracy na 2023 r.
 2. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2023 r.
 3. Ocena preliminarza finansowego ROD na 2023 r. przez Komisję Rewizyjną ROD.
 4. (dot. p. 13, 14, 15)
 5. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
 • Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2023 r.
 • Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców[1],
 • Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
 • Uchwalenie planu pracy na 2023 r.
 • Uchwalenie preliminarza finansowego na 2023 r.
 1. Sprawy różne. Dyskusja.
 2. Zakończenie obrad.

 

Materiały sprawozdawcze dostępne będą do wglądu w dniach 26.04.2023r. w godz. 09:00 - 12:00 oraz 27.04.2023r. w godz. 15:00 - 18:00 w Domu Działkowca ROD im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej przy ul.11 Listopada 6a

 

[1] Tylko w przypadku podjęcia inwestycji. Oddzielna uchwała dla każdego zadania inwestycyjnego zgodnie z procedurą określoną w uchwale nr 14/III/2015 Krajowej Rady PZD z dnia 1 października 2015 roku w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w Polskim Związku Działkowców

                                                                                                         

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 13 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Małgorzata, Ernest, Henryk

Gościmy

Odwiedza nas 29 gości oraz 0 użytkowników.

Fundusze z ARiMR