Logowanie

Wpisz dane

Jeśli przy zalogowaniu lub przy odzyskiwaniu hasła występują jakieś problemy proszę o zgłoszenie przez adres email: dzialki.staszic@gmail.com

Godziny otwarcia biura:

 

Poniedziałek

od 15:00 do 18:00 

Środa

od 16:30 do 18:00 

(tylko aplikacja wjazdu)

Czwartek

od 15:00 do 18:00 

Ogłoszenia

Woda......Woda.....                                                                                                                                                                                                          Dąbrowa Górnicza 16.10.2023r.

* * * OGŁOSZENIE * * *

Zarząd ROD im. St. Staszica informuje, że dnia 30.10.2023r. (poniedziałek) na naszym ogrodzie zostanie zakręcona woda. Działkowcy proszeni są o dostarczenie do Biura ROD zdjęcia licznika z widocznym numerem, stanem oraz numerem plomby. Zgłoszenie można przesyłać tylko na nr telefonu 662 093 320 lub e-mail: rodstanislawstaszic@wp.pl

   Podane stany będą sprawdzane przy wiosennym odczycie.

Działkowcy, którzy chcą dokonać demontażu wodomierza powinni zgłosić ten fakt do Zarządu ROD z informacją dołączoną do zdjęcia. Dopiero po uzyskaniu akceptacji, będzie można demontować licznik.

W przypadku stwierdzenia zerwania plomby bez zgłoszenia tego faktu, naliczony zostanie ryczałt uchwalony przez Walne Zebranie, który w roku 2022 wynosił 874,90 PLN.

 

Prawidłowo zrobione zdjęcie: 1-numer licznika, 2-numer plomby, 3-stan licznika

Dąbrowa Górnicza 25.09.2023 r.

Zapisy na imprezę "Dzień Działkowca"                                                                                            

DZIEŃ

DZIAŁKOWCA

2023

 

 Zarząd ROD im. St. Staszica w Dąbrowie Górniczej zaprasza działkowców na imprezę integracyjną, która odbędzie się 14 października 2023 r. o godz. 18:00 w Domu Działkowca. Zapewniamy profesjonalnego didżeja, ciepły posiłek, zimną płytę, napoje. Koszt 40 pln/osoba dorosła (dzieci bezpłatnie).

 

Osoby zainteresowane prosimy zgłaszać się w siedzibie Zarządu w poniedziałki i czwartki w godzinach 15.00 do 18.00. Liczba miejsc ograniczona.

Zapisy do 09.10.2023 r.

Godziny otwarcia biura:

 

Poniedziałek - od 15:00  do 18:00

 

Środa - od 16:30  do 18:00

(tylko sprawy pozwolenia na wjazd i aplikacji)

od 28.06.2023 r. do 14.07.2023 r.

nieczynne z powodu urlopu wypoczynkowego

 

Czwartek - od 15:00  do 18:00

  

kontakt telefoniczny:  506 522 613

( w godzinach urzędowania od 15:00 - 18:00)

 

kontakt mailowy:  rodstanislawstaszic@wp.pl   lub    dzialki.staszic@gmail.com

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Dąbrowa Górnicza 26.06.2023r.

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

Renowacja Zbiorników Wodnych w ROD im. Stanisława Staszica przy ulicy 11 Listopada 6a w Dąbrowie Górniczej.

 

Zakres robót obejmuje prace przy renowacji 3 zbiorników wodnych:

 

- Ogrodzenia z siatki – rozebranie

- Odwodnienie powierzchniowe wykopu - pompowanie wody z wykopu

- Rurociągi stalowe kołnierzowe tymczasowe- śr. 80-125 mm

- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 1.20 m3 na

  odkład w gruncie kat.I-II Podłoże mokre wymagające użycia materaców. Grunt oblepiający naczynie robocze

- Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III

  uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi

- Koszty utylizacji

- Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami w gruncie kat. III - Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.III przy robotach wodno-melioracyjnych

- Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm

- Ogrodzenia z siatki na słupkach żelbetowych prefabrykowanych osadzonych w gruncie - budowa

 

 

Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp.

Nazwa kryterium

 

Waga

1.

Cena brutto oferty

60%

2.

Długość okresu realizacji zamówienia

25%

3.

Długość okresu gwarancji

15%

 

 

Łączna liczba wag punktowych lub procentowych

100%

 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium

 

1. Cena brutto oferty:

Znaczenie procentowe kryterium: 60 %

Max. ilość punktów: 60 pkt

Zasady punktacji: Cp=(Cn/Co)x100x0,6

Cp – punkty za cenę netto danej ofert,

Cn – cena netto z najniższej ofert,

Co – cena netto z oferty dla której liczymy punkty.

Liczymy iloraz: ceny netto najniższej oferty do badanej oferty, następnie wynik mnożymy x 100, wynik iloczynu

mnożymy x waga (0,60).

 

2. Długość okresu realizacji zamówienia:

Znaczenie procentowe kryterium: 25 %

Max. ilość punków: 25 pkt

Zasady punktacji: Zp=(Zn/Zo)x100x0,25

Zp – punkty za okres realizacji zamówienia danej ofert,

Zn – najkrótszy okres realizacji zamówienia z ofert,

Zo – okres realizacji zamówienia z oferty dla której liczymy punkty.

Liczymy iloraz: najkrótszego okresu realizacji zamówienia do badanej oferty, następnie wynik mnożymy x 100,

wynik iloczynu mnożymy x waga (0,25).

 

3. Długość okresu gwarancji:

Znaczenie procentowe kryterium: 15%

Zasady punktacji: Max. ilość punków: 15 pkt

Zasady punktacji: Gp=(Go/Gn)x100x0,15

Gp – punkty za długość okresu gwarancji danej ofert,

Go – okres gwarancji z oferty dla której liczymy punkty,

Gn – najdłuższy okres gwarancji z ofert.

Liczymy iloraz okresu gwarancji z danej oferty do okresu gwarancji z najkorzystniejszej pod tym względem

oferty, następnie wynik mnożymy x 100, wynik iloczynu mnożymy x waga (0,15)

Punkty uzyskane za poszczególne kryteria podlegają sumowaniu. Maksymalna liczba punktów możliwych do

uzyskania: 100. Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający wybiera ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, która stanowi sumę punktów uzyskanych

w kryteriach cena netto, długość realizacji zamówienia oraz długość okresu gwarancji.

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwóch lub więcej oferentów wyżej w rankingu będzie

ten, który wskaże niższą cenę, następnie ten, który wskaże krótszy czas realizacji zamówienia, a następnie ten

który wskaże dłuższy okres gwarancji.

 

Termin składania ofert

Termin na złożenie oferty upływa w dniu 12.07.2023r.

Zakres wykluczenia

Zamówienie nie zostanie udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez:

 1. Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
 2. Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
 3. Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Potencjalny wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

 

Informacja w jakich przypadkach oferta zostanie odrzucona

1. Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

3. Oferta została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z beneficjentem.

4. Oferta została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

 

Przewidywane, możliwe zmiany zamówienia w trakcie jego realizacji

Terminu wykonania prac

 

 

 

 

Tryb składnia ofert

 

Ofertę należy złożyć w formie papierowej na adres wskazany poniżej.

 

 

 

Ofertę należy złożyć adres:

Rodzinny Ogród Działkowy im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej

Ul. 11 Listopada 6a

41-300 Dąbrowa Górnicza

 

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 • dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),
 • opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia,
 • informacje odnoszące się do kryteriów oceny ofert,
 • wartość oferty netto/brutto,
 • pozostałe elementy odpowiadające wymaganiom określonym przez zamawiającego
  w zapytaniu ofertowym.

 

 

 

 

czytelny podpis zamawiającego/osoby upoważnionej

 

Opłaty w ogrodzie na 2024 rok:

 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
składka członkowska         6,00 zł
opłata na rzecz ogrodu         0,84 zł
wywóz odpadów     338,04 zł
opłata wodna       72,88 zł
opłata energetyczna       50,94 zł
partycypacja na zadanie inwestycyjne

      22,62 zł

stawka za 1 m3 wody

    ----- zł

stawka za 1 kWh prądu     ----- zł

 

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 22 Maj 2024    |    Imieniny obchodzą: Julia, Wiesława, Helena

Gościmy

Odwiedza nas 147 gości oraz 1 użytkownik.

Fundusze z ARiMR