Logowanie

Wpisz dane

Jeśli przy zalogowaniu lub przy odzyskiwaniu hasła występują jakieś problemy proszę o zgłoszenie przez adres email: dzialki.staszic@gmail.com

Godziny otwarcia biura:

 

Poniedziałek

od 15:00 do 18:00 

Środa

od 17:00 do 18:30 

(tylko aplikacja wjazdu)

Czwartek

od 15:00 do 18:00 

Ogłoszenia

Dąbrowa Górnicza 08.06.2024

Informacja

Zarząd ROD informuje, że od dnia 08.06.2024 r. Biuro ROD będzie czynne w

poniedziałek  -  godz. od 15:00 do 18:00

uwaga: zmiana czasu otwarcia biura w środy!!!

środa          -  godz. od 17:00 do 18:30 (sprawy związane z wjazdem) 

uwaga: w dniu 12.06.2024 r. (środa) nieczynne z powodu urlopu.

czwartek         -  godz. od 15:00 do 18:00

 

W przypadkach nie cierpiących zwłoki prosimy o kontakt

telefoniczny: 506 522 613 w godzinach urzędowania biura ROD.

 mailowy:  rodstanislawstaszic@wp.pl   lub    dzialki.staszic@gmail.com

Dąbrowa Górnicza 13.05.2024

OGŁOSZENIE

W wyniku uchwały Walnego Zebrania, ustanawiającej możliwość wjazdu na teren ROD, oraz wiążącym się z tym ruchem pojazdów, koniecznym stało się uregulowanie kwestii związanej z odpowiedzialnością kierowców w przypadku kolizji lub potrącenia pieszych.

W związku z powyższym, Zarząd ROD podjął decyzję o wprowadzeniu strefy zamieszkania, obejmującej teren całego ogrodu. Podstawą prawną ustanowienia strefy zamieszkania jest art. 2 pkt 16 ustawy oraz art. 10 pkt 7 Prawo o ruchu drogowym.

 

Ustanowienie strefy zamieszkania stwarza możliwość interwencji Policji oraz Straży Miejskiej w przypadkach naruszenia obowiązujących przepisów, poprawiając znacznie bezpieczeństwo działkowiczów i ich rodzin.

Strefa zostanie ustanowiona z dniem 01.07.2024 r. i od tej daty na terenie ROD obowiązywać będą poniższe przepisy ruchu drogowego:

- pieszy może poruszać się po całej drodze i ma pierwszeństwo przed pojazdem

- obowiązują ogólne zasady ruchu drogowego

- dopuszczalna prędkość pojazdów wynosi 20 km/h – regulamin walnego zebrania uchwalił   

   prędkość nie przekraczająca przeciętnej prędkości poruszania się pieszego)

- zabroniony jest postój pojazdów poza miejscami do tego przeznaczonymi

- dziecko do lat 7 może korzystać z drogi bez opieki osoby dorosłej

- wyjazd ze strefy zamieszkania jest włączaniem się do ruchu

Zwracamy uwagę:

- wyznaczenie stref zamieszkania nie znosi zakazu zamieszkania na terenie działki zawarty w art.12 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Strefa zamieszkania obejmuje jedynie drogi na terenie ROD

- osoby niepełnosprawne, które mają prawo wjazdu, powinny wykonać zatoczki do parkowania pojazdu na terenie swojej działki.

- pozostawienie pojazdu w alejce, może wiązać się z mandatem w związku z zakazem parkowania.

Sprawozdanie z Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego

W dniu 11.05.2024 r. odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze ROD im. St. Staszica w Dąbrowie Górniczej. 

Na zebraniu wybrano Zarząd ROD w składzie:

Prezes  -   Dawid Piróg
V-ce Prezes  - Jadwiga Łechtańska
Skarbnik  - Robert Gabrek
Sekretarz  - Krzysztof Buchacz
Członek Zarządu  - Janusz Cebula

Wybrano Komisje Rewizyjną w składzie:

Przewodniczący  -   Renata Biegała
Z-ca Przewodniczącego  - Jan Kubat
Sekretarz  - Grażyna Zabieżewska

Zarząd ROD podjął szereg uchwał  zatwierdzonych przez zgromadzonych członków zwyczajnych PZD.

Opłaty w ogrodzie na 2024 rok:

 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
składka członkowska         6,00 zł
opłata na rzecz ogrodu         0,84 zł
wywóz odpadów     338,04 zł
opłata wodna       72,88 zł
opłata energetyczna       50,94 zł
partycypacja na zadanie inwestycyjne

      22,62 zł

stawka za 1 m3 wody

         zł

stawka za 1 kWh prądu          zł

 

Na zebraniu uchwalono również, że w dniach: poniedziałek i czwartek, będzie również otwierana brama  nr 3 od strony ul. Florowskiej

 

Dąbrowa Górnicza 6 maja 2024 r.

       OGŁOSZENIE

                
Zarząd ROD informuje, że od dnia 13.05.2024 istnieje możliwość uczestnictwa w przedsięwzięciu Zarządu R.O.D im. St. Staszica, dotyczącą elektryfikacji Ogrodu i przyłączeniu swojej działki do w/w inwestycji.

Zapisy w każdy poniedziałek w godz. 1530 – 1800

 

 

Zarząd ROD Rodzinny Ogród Działkowy im. Stanisława Staszica

w Dąbrowie Górniczej

zaprasza na

     

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

(KONFERENCJĘ DELEGATÓW)*

Które odbędzie się w dniu  11.05.2024 r. 

W budynku Domu Działkowca przy ulicy 11 Listopada 6a  

41-300 Dąbrowa Górnicza

 

Począte obrad:

                             W I terminie godz.           9:00

                             W II terminie godz.         9:30 **

* Niewłaściwe skreślić

** Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

^ Przepis dotyczący II terminu nie ma zastosowania do konferencji delegatów.

^ Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

^ Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzony przy podpisywaniu listy obecności.

 

     Proponowany Porządek Obrad

Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego w ROD

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
 3. Zatwierdzenie regulaminu zebrania.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2023 r. (merytoryczne i finansowe) oraz za kadencję.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2023 r. i za kadencję.
 8. Ocena działalności Zarządu ROD za 2023 r. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
 9. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 10. Projekt programu działania na kadencję 2024-2028 i projekt planu na 2024 r.
 11. Projekt opłat ogrodowych na 2024 r.
 12. Projekt preliminarza finansowego ROD na 2024 r. i ocena przez Komisję Rewizyjną ROD.
 13. Dyskusja
 14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, głosowanie nad uchwałami w sprawie:
  1. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2023 r. i za okres kadencji,
  2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r.,
  3. Udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi ROD,
  4. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2023 r. i za okres kadencji,
  5. Uchwalenie programu działania na kadencję i planu pracy na 2024 r.,
  6. Ustalenie kwoty przeznaczonej na świadczenia pieniężne i nagrody z tytułu pracy społecznej w ROD,
  7. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2024 r.,
  8. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców,
  9. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu,
  10. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2024 r.
 15. Ustalenie składów liczbowych zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.
 16. Sprawozdanie Komisji Wyborczej i przedstawienie kandydatów do organów ROD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.
 17. Wybór członków Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej PZD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD. Ogłoszenie wyników.
 18. Przerwa w obradach. Pierwsze posiedzenie organów ROD.
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie obrad.

 

Materiały sprawozdawcze dostępne będą do wglądu w dniach 29.04.2023r. w godz. 16:00 - 18:00 oraz 30.04.2023r. w godz. 16:00 - 18:00 w Domu Działkowca ROD im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej przy ul.11 Listopada 6a.                                                                                       

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 23 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Wanda, Józef, Albin

Gościmy

Odwiedza nas 126 gości oraz 0 użytkowników.

Fundusze z ARiMR