Logowanie

Wpisz dane

Jeśli przy zalogowaniu lub przy odzyskiwaniu hasła występują jakieś problemy proszę o zgłoszenie przez adres email: dzialki.staszic@gmail.com

Godziny otwarcia biura:

 

Poniedziałek

od 15:00 do 18:00 

Środa

od 16:30 do 18:00 

(tylko aplikacja wjazdu)

Czwartek

od 15:00 do 18:00 

Ogłoszenia

Brama dziś jest zamknięta!

Awaria bramy została usunięta i jest dostępna dla wszystkich posiadających uprawnienia.

Z uwagi na pogodę brama jest nieczynna do odwołania.

Dąbrowa Górnicza 13.05.2024

OGŁOSZENIE

W wyniku uchwały Walnego Zebrania, ustanawiającej możliwość wjazdu na teren ROD, oraz wiążącym się z tym ruchem pojazdów, koniecznym stało się uregulowanie kwestii związanej z odpowiedzialnością kierowców w przypadku kolizji lub potrącenia pieszych.

W związku z powyższym, Zarząd ROD podjął decyzję o wprowadzeniu strefy zamieszkania, obejmującej teren całego ogrodu. Podstawą prawną ustanowienia strefy zamieszkania jest art. 2 pkt 16 ustawy oraz art. 10 pkt 7 Prawo o ruchu drogowym.

 

Ustanowienie strefy zamieszkania stwarza możliwość interwencji Policji oraz Straży Miejskiej w przypadkach naruszenia obowiązujących przepisów, poprawiając znacznie bezpieczeństwo działkowiczów i ich rodzin.

Strefa zostanie ustanowiona z dniem 01.07.2024 r. i od tej daty na terenie ROD obowiązywać będą poniższe przepisy ruchu drogowego:

- pieszy może poruszać się po całej drodze i ma pierwszeństwo przed pojazdem

- obowiązują ogólne zasady ruchu drogowego

- dopuszczalna prędkość pojazdów wynosi 20 km/h – regulamin walnego zebrania uchwalił   

   prędkość nie przekraczająca przeciętnej prędkości poruszania się pieszego)

- zabroniony jest postój pojazdów poza miejscami do tego przeznaczonymi

- dziecko do lat 7 może korzystać z drogi bez opieki osoby dorosłej

- wyjazd ze strefy zamieszkania jest włączaniem się do ruchu

Zwracamy uwagę:

- wyznaczenie stref zamieszkania nie znosi zakazu zamieszkania na terenie działki zawarty w art.12 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Strefa zamieszkania obejmuje jedynie drogi na terenie ROD

- osoby niepełnosprawne, które mają prawo wjazdu, powinny wykonać zatoczki do parkowania pojazdu na terenie swojej działki.

- pozostawienie pojazdu w alejce, może wiązać się z mandatem w związku z zakazem parkowania.

Sprawozdanie z Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego

W dniu 11.05.2024 r. odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze ROD im. St. Staszica w Dąbrowie Górniczej. 

Na zebraniu wybrano Zarząd ROD w składzie:

Prezes  -   Dawid Piróg
V-ce Prezes  - Jadwiga Łechtańska
Skarbnik  - Robert Gabrek
Sekretarz  - Krzysztof Buchacz
Członek Zarządu  - Janusz Cebula

Wybrano Komisje Rewizyjną w składzie:

Przewodniczący  -   Renata Biegała
Z-ca Przewodniczącego  - Jan Kubat
Sekretarz  - Grażyna Zabieżewska

Zarząd ROD podjął szereg uchwał  zatwierdzonych przez zgromadzonych członków zwyczajnych PZD.

Opłaty w ogrodzie na 2024 rok:

 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
składka członkowska         6,00 zł
opłata na rzecz ogrodu         0,84 zł
wywóz odpadów     338,04 zł
opłata wodna       72,88 zł
opłata energetyczna       50,94 zł
partycypacja na zadanie inwestycyjne

      22,62 zł

stawka za 1 m3 wody

         zł

stawka za 1 kWh prądu          zł

 

Na zebraniu uchwalono również, że w dniach: poniedziałek i czwartek, będzie również otwierana brama  nr 3 od strony ul. Florowskiej

 

Dąbrowa Górnicza 6 maja 2024 r.

       OGŁOSZENIE

                
Zarząd ROD informuje, że od dnia 13.05.2024 istnieje możliwość uczestnictwa w przedsięwzięciu Zarządu R.O.D im. St. Staszica, dotyczącą elektryfikacji Ogrodu i przyłączeniu swojej działki do w/w inwestycji.

Zapisy w każdy poniedziałek w godz. 1530 – 1800

 

 

Zarząd ROD Rodzinny Ogród Działkowy im. Stanisława Staszica

w Dąbrowie Górniczej

zaprasza na

     

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

(KONFERENCJĘ DELEGATÓW)*

Które odbędzie się w dniu  11.05.2024 r. 

W budynku Domu Działkowca przy ulicy 11 Listopada 6a  

41-300 Dąbrowa Górnicza

 

Począte obrad:

                             W I terminie godz.           9:00

                             W II terminie godz.         9:30 **

* Niewłaściwe skreślić

** Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

^ Przepis dotyczący II terminu nie ma zastosowania do konferencji delegatów.

^ Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

^ Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzony przy podpisywaniu listy obecności.

 

     Proponowany Porządek Obrad

Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego w ROD

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
 3. Zatwierdzenie regulaminu zebrania.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2023 r. (merytoryczne i finansowe) oraz za kadencję.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2023 r. i za kadencję.
 8. Ocena działalności Zarządu ROD za 2023 r. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
 9. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 10. Projekt programu działania na kadencję 2024-2028 i projekt planu na 2024 r.
 11. Projekt opłat ogrodowych na 2024 r.
 12. Projekt preliminarza finansowego ROD na 2024 r. i ocena przez Komisję Rewizyjną ROD.
 13. Dyskusja
 14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, głosowanie nad uchwałami w sprawie:
  1. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2023 r. i za okres kadencji,
  2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r.,
  3. Udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi ROD,
  4. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2023 r. i za okres kadencji,
  5. Uchwalenie programu działania na kadencję i planu pracy na 2024 r.,
  6. Ustalenie kwoty przeznaczonej na świadczenia pieniężne i nagrody z tytułu pracy społecznej w ROD,
  7. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2024 r.,
  8. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców,
  9. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu,
  10. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2024 r.
 15. Ustalenie składów liczbowych zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.
 16. Sprawozdanie Komisji Wyborczej i przedstawienie kandydatów do organów ROD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.
 17. Wybór członków Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej PZD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD. Ogłoszenie wyników.
 18. Przerwa w obradach. Pierwsze posiedzenie organów ROD.
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie obrad.

 

Materiały sprawozdawcze dostępne będą do wglądu w dniach 29.04.2023r. w godz. 16:00 - 18:00 oraz 30.04.2023r. w godz. 16:00 - 18:00 w Domu Działkowca ROD im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej przy ul.11 Listopada 6a.                                                                                       

 

Dąbrowa Górnicza 04.04.2024 r.

                                                                         AKTUALIZACJA 15.04.2024 r.

Kapiący kran — Grafika wektorowa © fractal #5626989

UWAGA

                        INFORMACJA DOTYCZĄCA PUSZCZENIA WODY

 

 Z powodu niekorzystnych warunków pogodowych został przesunięty termin dostarczenia wody na nasz ogród na dzień 18.04.2024 r. (czwartek).

                                          
W związku z planowanym uruchomieniem wodociągu na naszym ogrodzie, prosimy o przegląd i zabezpieczenie swoich instalacji wodnych.

Prosimy o montaż wodomierzy oraz zamknięcie zaworów i kranów.

Napełnienie instalacji oraz próbne puszczenie wody planowane jest na dzień 15.04.2024 r. (zmiana na 18.04.2024 r.) tj. poniedziałek (czwartek). Dostarczenie wody na każdą alejkę uzależnione jest od braku wycieków.

Wydawanie plomb do wodomierzy zostanie uruchomione po usunięciu ewentualnych awarii.

Zarząd ROD nie prowadzi sprzedaży wodomierzy.

Imieniny

Dzisiaj jest: 22 Maj 2024    |    Imieniny obchodzą: Julia, Wiesława, Helena

Gościmy

Odwiedza nas 17 gości oraz 1 użytkownik.

Fundusze z ARiMR