Logowanie

Wpisz dane

Jeśli przy zalogowaniu lub przy odzyskiwaniu hasła występują jakieś problemy proszę o zgłoszenie przez adres email: dzialki.staszic@gmail.com

Godziny otwarcia biura:

 

Poniedziałek

od 15:00 do 18:00 

Środa

od 17:00 do 18:30 

(tylko aplikacja wjazdu)

Czwartek

od 15:00 do 18:00 

Ogłoszenia

Podłączenie działki ROD do energii elektrycznej:

 

Załącznik do Uchwały Nr 12 z dnia 11.03.2017 r. Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej


REGULAMIN

korzystania z energii elektrycznej przez działkowiczy w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie § 72 pkt 15 Statutu PZD, Uchwale Nr 285/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 05 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad regulujących korzystanie z energii elektrycznej w Rodzinnych Ogrodach Działkowych ustala się co następuje:

I. Funkcjonowanie ogólno ogrodowej, podziemnej linii elektroenergetycznej.

1. Walne zebranie może w drodze uchwały zobowiązać zarząd ROD do wyłączenia energii elektrycznej w ogrodzie w okresie jesienno-zimowym.

2. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności związanych ze złym stanem technicznym sieci, niemożliwością zapobieżenia kradzieżom prądu, bezpieczeństwem ogrodu, zarząd ROD może podjąć decyzję o czasowym wyłączeniu energii elektrycznej w ogrodzie w okresie jesienno-zimowym. Uchwała w tej sprawie powinna być szczegółowo uzasadniona.

3. Nadzór i konserwacja sieci ogólno ogrodowej należy do zadań zarządu ROD.

4. Konserwację sieci ogólno ogrodowej i przyłączanie działek do sieci ogrodowej, wykonuje z upoważnienia (na zlecenie) zarządu ROD osoba (elektryk) posiadająca do tego uprawnienia wymagane przepisami powszechnie obowiązującymi w tym zakresie.

5. Zarząd ogrodu opracowuje i wdraża szczegółowy zakres zadań i odpowiedzialności elektryka ogrodowego, uwzględniający stosowne wytyczne w tym zakresie.

6. W ROD im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej do kompetencji członków zarządu ROD oraz powołanych przez Zarząd ROD do tego celu osób należy w szczególności:

a) zapobieganie nielegalnemu poborowi energii elektrycznej,

b) współpraca z działkowcami w zakresie związanym z korzystaniem

z energii elektrycznej,

c) rozwiązywanie sporów związanych z wykorzystywaniem energii elektrycznej,

d) nadzór nad pracą elektryka ogrodowego.

7. Koszty konserwacji i nadzoru nad siecią ogólno ogrodową oraz energii zużytej na potrzeby ogólno ogrodowe, pokrywane są z opłaty na rzecz ogrodu.

8. Koszty konserwacji i obsługi sieci doprowadzającej energię elektryczną do działek pokrywane są z opłaty energetycznej.

9. W uzasadnionych przypadkach związanych z koniecznością sprawdzenia stanu technicznego sieci lub w sytuacji wystąpienia przesłanek świadczących o nieprawidłowościach w korzystaniu z energii elektrycznej przez działkowca, komisja energetyczna może przeprowadzić kontrolę sieci na indywidualnej działce, przy współudziale elektryka ogrodowego, w obecności działkowca lub innej wskazanej przez niego osoby pełnoletniej.

Przedmiotem badania podczas kontroli jest sposób wykorzystania energii, ogólny stan sieci

- zwłaszcza pod kątem bezpieczeństwa, oraz funkcjonowanie i stan podlicznika. Z kontroli sporządzany jest protokół, podpisywany przez członków komisji energetycznej oraz elektryka i działkowca lub reprezentującej go osoby. Odmowa podpisu powinna zostać udokumentowana. Protokół przedstawiany jest zarządowi ROD.

Bezpodstawne uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli przez użytkownika działki może być przesłanką do zablokowania dostaw energii.

10. Wykorzystywanie energii elektrycznej do celów innych niż wynikających z funkcji działki określonej w art. 2, ust. 2 ustawy o rod a zwłaszcza do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i wykonywania działalności gospodarczej, realizacji celów zarobkowych, stanowi przesłankę do zablokowania dostaw energii przez zarząd ROD i sankcji przewidzianych statutem PZD oraz ustawą o rod.


II. Podłączenie działki do ogrodowej sieci elektrycznej i korzystanie z energii elektrycznej w ROD.

1. Działkowiec może przyłączyć działkę do sieci, wyłącznie po uzyskaniu zgody zarządu ROD.

2. Korzystanie z energii elektrycznej na działce możliwe jest poprzez podłączenie do sieci ogólno ogrodowej za zgodą zarządu ROD, którego dokonuje elektryk ogrodowy.

3. W przypadku podłączenia nowych użytkowników lub modernizacji sieci, podlicznik powinien zostać umieszczony w skrzynce poza altaną, w miejscu dostępnym dla osób zajmujących się nadzorem nad siecią, a bezpieczniki mogą być zlokalizowane w altanie.

4. W celu szczegółowego określenia praw i obowiązków działkowca z tytułu korzystania z energii na działce, zarząd ROD może wprowadzić umowę regulującą stosunki w tym zakresie. Wzór takiej umowy określa zarząd ogrodu.

5. Energia elektryczna na działce może być wykorzystywana tylko do celów wynikających z charakteru działki określonego w ustawie o ROD, statucie PZD i regulaminie ROD, a w szczególności do zagospodarowania i uprawy działki oraz wypoczynku.

6. Działkowiec ubiegający się o przyłączenie działki do ogólno ogrodowej sieci elektrycznej składa w zarządzie ogrodu wniosek o zgodę na podłączenie. Zarząd wydaje decyzję pozytywną lub negatywną po zasięgnięciu opinii elektryka ogrodowego, który określa czy istnieją, lub nie, warunki techniczne dla dokonania przyłącza. Po uzyskaniu zgody na dokonanie podłączenia działkowiec wnosi opłatę przyłączeniową zasilającą Fundusz Rozwoju ROD w kwocie 1500 zł (tysiąc pięćset złotych), opłatę ogrodową energetyczną oraz zaliczkę  za zużytą energię elektryczną w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie.

Decyzja odmowna w sprawie przyłączenia działki do ogólno ogrodowej sieci elektrycznej wymaga pisemnego uzasadnienia.

7.  Dopiero po dokonaniu wpłaty uprawniona osoba może przystąpić do prac związanych z podłączeniem działki do sieci ogólno ogrodowej.

a) Wymagana minimalna głębokość wykopu pod kabel 0,7 m z podsypką z piasku ok. 10-12 cm lub w odpowiedniej izolacji.

b) Wykop musi być kopany w linii prostej, drogą najkrótszą. Linia musi być prowadzona przy lub między działkami. Zmiany kierunku przebiegu kabla muszą następować pod kątem prostym.

c) Prawidłowość wykopania oraz ułożenia kabla i uziemienia odbiera osoba upoważniona przez Zarząd.

d) Po odebraniu ułożenia kabla i uziemienia zasypuje się wykop 30 cm warstwą ziemi i układa niebieską folię. Następnie wykop zasypuje się całkowicie.

8. Rozpoczęcie dostaw energii musi być poprzedzone przeglądem i akceptacją indywidualnego podłączenia przez elektryka ogrodowego. Fakt ten elektryk ogrodowy stwierdza w stosownym protokole odbioru podłączenia (po jednym egzemplarzu dla stron) wg. wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.

9. Wszystkie  koszty  związane  z  podłączeniem  działki  do  ogólno  ogrodowej  sieci elektrycznej  ponosi Zarząd ROD.

a) kabel podłączeniowy

b) niebieska folia

c) licznik energii i wyłącznik nadprądowy 16A (do skrzynki zewnętrznej)

d) tablica bezpiecznikowa, 2 x wyłącznik nadprądowy 10A, wyłącznik różnicowo-prądowy (w altanie)

10. Stwierdzenie przez zarząd ROD pobierania przez działkowca energii elektrycznej poza zalegalizowanym licznikiem, uznaje się za kradzież na szkodę rodzinnego ogrodu działkowego. Jest to rażące naruszenie prawa PZD i może stanowić powód wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej.

11. Zarząd ROD może podjąć decyzję o wyłączeniu dopływu energii elektrycznej do działki po uprzednim pisemnym uprzedzeniu działkowca w następujących przypadkach:

a) wykorzystywania energii do celów nie wynikających z charakteru działki określonego w ustawie o rod, statucie PZD i regulaminie ROD (np. do celów zarobkowych);

b) zalegania z opłatą z tytułu zużytej energii albo opłaty energetycznej, jednak długość tego opóźnienia powinna wynikać z uchwały walnego zebrania członków ROD;

c) bezpodstawnego uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli sieci na indywidualnej działce przez działkowca;

d) stwierdzenia pobierania energii poza licznikiem;

e) uszkodzenia urządzenia pomiarowego (licznika);

f) ingerencji w funkcjonowanie podlicznika wpływającej na zaniżenie wskazania ilości zużycia energii.

12. Zgoda Zarządu ROD na ponowne podłączenie działki do sieci elektrycznej jest możliwa, po usunięciu przyczyn, z powodu których nastąpiło jej odłączenie.
 
III. Opłaty

Na podstawie § 144 Statutu PZD oraz Uchwały Nr 285/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 05 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad regulujących korzystanie z energii elektrycznej w ROD precyzującej sposób naliczania, działkowiec dzierżawiący działkę podłączoną już do sieci elektrycznej ogólno ogrodowej ponosi opłaty:

1. Opłatę za faktycznie zużytą ilość energii elektrycznej ustalaną na podstawie wskazań indywidualnych podliczników. Rozliczenie następuje wg ceny za 1 kWh stosowanej przez zewnętrznego dostawcę energii, wynikającą z faktury za dany okres rozliczeniowy, na podstawie:

• odczytu kontrolnego zużycia energii elektrycznej przez działkowca posiadającego indywidualny podlicznik energii. Odczytu dokonują osoby wyznaczone przez Zarząd ROD w ostatnim tygodniu  października.

Działkowiec po otrzymaniu informacji o kosztach zużycia energii elektrycznej dokonuje rozliczenia na podstawie wystawionego przez Zarząd rachunku w terminie w nim wskazanym.

Opóźnienie ponad 2 miesiące w opłatach z tytułu zużycia energii elektrycznej stanowi podstawę do naliczania ustawowych odsetek z tytułu zaległości oraz zablokowania dostaw energii elektrycznej do działki.

2. Opłatę energetyczną czyli corocznie uchwalaną przez walne zebranie członków PZD w ROD opłatę przeznaczoną na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu oraz kosztów konserwacji i zarządzania siecią doprowadzającą energię elektryczną do działek. Koszty konserwacji i obsługi sieci doprowadzającej energię elektryczną do działek pokrywane są z opłaty energetycznej. Opłatę energetyczną wnoszą działkowcy, których działki są podłączone do elektrycznej sieci ogólno ogrodowej.

Opóźnienie ponad 2 miesiące w opłatach z tytułu opłaty energetycznej stanowi podstawę do naliczania ustawowych odsetek z tytułu zaległości oraz zablokowania dostaw energii elektrycznej do działki.

Niniejszy regulamin został przyjęty Uchwałą Nr 12/2017 z dnia 11 marzec 2017 roku  Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI PRZEWODNICZĄCY UCHWAŁ I WNIOSKÓW WALNEGO ZEBRANIA

Imieniny

Dzisiaj jest: 13 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Małgorzata, Ernest, Henryk

Gościmy

Odwiedza nas 37 gości oraz 0 użytkowników.

Fundusze z ARiMR